DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) (EN/TH)

หลังจากได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain ก็ได้นำไปเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไอเดียให้เป็นผลงานจริง โดยรับคำปรึกษาจากทีม Facilitator ที่ร่วมกันช่วยผลักดันศักยภาพของแต่ละทีมให้สร้างผลงานที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างลงตัว

การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Social interaction) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ติดต่อสัมพันธ์กัน อาจเป็นกลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มทุติยภูมิ ที่มีการติดต่อรวมกัน โดยหน้าที่ การงานหรือการทำกิจกรรมร่วมกัน

ค้นหาแรงจูงใจให้ถูกจุด เพื่อให้ใช้งานได้ถูกใจ

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้ จนได้เป็นการนำเสนอสตอรี่บอร์ดที่บอกเล่าเรื่องราวสมมุติ (Scenario) ภายในชุมชน ข้อค้นพบสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงวัยออกกำลังกายนั้นเป็นไปได้ผ่านปัจจัย 2 ประการ หนึ่งคือ สิทธิในการตรวจสุขภาพฟรี เพื่อให้ผู้สูงวัยได้เกิดการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง และสองคือการสื่อสารจากแพทย์ผ่านใบสั่งออกกำลังกาย โดยแพทย์ออกแบบโปรแกรมผ่านแถบสีกลุ่มผู้ป่วยตามโรค

การออกแบบเครื่องกำลังกายจึงเป็นไปในลักษณะของโมดูล่าร์หรือชิ้นส่วนถอดประกอบ เพื่อให้สามารถกำหนดลักษณะการออกกำลังกายได้เฉพาะส่วนผ่านกลไกการโยกและหมุน รวมถึงนำปรับใช้กับตามแต่ละความต้องการของชุมชนได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่นชุมชนขนาดเล็กอาจต้องการเพียง 2 เครื่องหรือมากถึง 5 เครื่องสำหรับชุมชนขนาดกลางถึงใหญ่ เครื่องออกกำลังกายที่นำเสนอในครั้งนี้ยังคงเป็นการออกแบบจากเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างเช่นเครื่องเซนเซอร์ เพื่อแสดงค่าวัดผลเมื่อมีผู้ใช้ออกกำลังกายเป็นคู่หรือเป็นทีม เป็นการสร้างแรงจูงใจในลักษณะเกม โดยมีการวัดผลผ่านสมุดแสตมป์ที่บันทึกทุกครั้งที่ใช้งานเครื่อง

Recommendation/ Tips

  • การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Social interaction) ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทีมนี้ การออกกำลังกายต้องเป็นการเพิ่มคุณค่าในเชิงสังคม ด้วยเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ อาจเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากกายภาพ เช่น เรื่องความจำ การใช้สมอง การมีปฏิสัมพันธ์กันกับคนต่างวัย
  • มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หรือสร้างเป็นบริการหรือระบบสำหรับหน่วยงานอื่นๆ จากเอกชนนำไปปรับใช้ได้ในเชิงนโยบายหรือข้อบังคับ รวมถึงร่วมทุนกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง
  • การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์อย่างถูกต้อง เพื่อแบ่งระดับการออกกำลังกาย จากเดิน-วิ่ง จักรยาน-ว่ายน้ำ ยืดดันพื้นหรือดันผนัง รวมถึงการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงวัยที่ออกแรงได้ไม่มาก สามารถกำหนดรูปแบบการออกกำลังกายในเชิงบำบัดได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองหรือผู้สูงวัยนอนติดเตียงที่ออกแรงได้น้อย
  • เครื่องออกกำลังกายต้องถูกออกแบบมาอย่างเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความรู้สึกสบายใจที่ได้ใช้งาน เหมาะสมกับพฤติกรรม สามารถเข้าใจวิธีการได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่มือ ข้อแนะนำจึงเป็นการออกแบบเครื่องที่สามารถนำไปติดตั้งกับพื้นที่เดิม เช่น ยึดติดกับผนัง แขวนกับรถเข็นหรือเครื่องเล่นเด็กในสวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้างให้เกิดการใช้งานจริงและสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาในระยะยาว

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม iWill Project) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Primary Workshop) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Sintorn7) ได้ที่นี่

อ่านบทความก่อนหน้า DIP2017: Workshop 02 ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าใจทั้งสุขภาพกาย เข้าใจทั้งการใช้งานจริง (ตอนที่ 1) ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/