DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain

ผลลัพธ์จากโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Designing Impact Program 2017 นั้นเป็นไปเพื่อความต้องการในการสร้างความตระหนักรู้และการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนสังคม จากการเข้าร่วมของทั้ง 4 ทีมตั้งแต่วันแรกจนถึง Final Review ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้พัฒนาจากกระบวนการบ่มเพาะต่อทีมคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก ChangeFusion ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

จากการพัฒนาแนวคิดเรื่องการออกแบบเครื่องออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ สู่การต่อยอดไปไกลขึ้นด้วยการวิเคราะห์ “คุณค่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ” ตั้งแต่เรื่องสุขภาพเป็นสังคม การได้เข้าสังคม มีเพื่อนออกกำลังกายร่วมกัน ครอบครัว เมื่อร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนอยู่ร่วมกับลูกหลานได้นานมากขึ้น หรือคุณค่าเชิงชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบและกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย เมื่อได้ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชนแล้ว จึงได้ผลลัพธ์เป็น “ใบสั่งออกกำลังกาย” ข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยแพทย์ที่รักษา “สายรัดข้อมือ” ที่มีหลายสี โดยแต่ละสีแสดงถึงกลุ่มอาการ โดยสอดคล้องกับใบสั่งออกกำลังกาย เพื่อใช้สายรัดข้อมือเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกาย “Health Point” หรือ “คะแนนสุขภาพ” ระบบการให้คะแนนที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่ได้จากเครื่องออกกำลังกาย พฤติกรรม นโยบายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง

การนำระบบดังกล่าวไปงานจริงนั้น ผู้สูงอายุสามารถนำคุณค่าของการออกกำลังกายนี้ไปรับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสินค้าในร้านขายของชำในชุมชน หรือข้อมูลที่จะได้รับการแปลงเป็นเกม แสดงให้เห็นพัฒนาการในรูปแบบของเส้นทางในกรุงเทพฯ เช่น วิ่งหรือเดินเร็วในระยะเท่านี้มีค่าเท่ากับเดินทางไปถึงเจดีย์ภูเขาทอง เดินรอบถนนราชดำเนิน หรือเดินรอบพระนคร เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เข้ากับสถานที่ที่ผู้สูงวัยคุ้นเคยและมีความทรงจำดีๆ ร่วม ในระยาวการปรับใช้ระบบนี้สามารถพัฒนาเป็นการได้รับสิทธิทางการเงิน สร้างสถานะทางสังคม หรือสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น บัตรแทนเงินสด ระบบออนไลน์ หรือจุดบริการในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งระบบที่ช่วยตอบโจทย์ภาครัฐด้านสุขภาพของผู้สูงวัย

Recommendation

  • น่าชื่นชมที่สามารถมองไปได้ไกลกว่าการออกแบบเครื่องออกกำลังกาย แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมเชิงระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน สร้างแรงจูงใจให้กับการพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ
  • ข้อแนะนำคือสร้างทางเลือกที่ไม่เกี่ยวกับการฝังข้อมูลไว้กับออนไลน์ แต่ต้องรวมถึงออฟไลน์ด้วย เช่น กิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนอย่างการสร้างความสัมพันธ์ให้กับคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกันออกกำลังกาย หรือนำเสนอกลไกด้านสวัสดิการที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างในชุมชน
  • ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ผ่านคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายอย่างไม่ถูกวิธี ปรับกระบวนการออกกำลังกายให้ถูกต้องด้วย สนุกด้วย เช่น การเต้นแอโรบิกที่สร้างสัมพันธ์ผ่านการซักซ้อม สอนท่าหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เป็นกระบวนการออกกำลังกายที่กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ทางสังคม

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Primary Workshop ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Sintorn7 ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม iWill Project ได้ที่นี่


เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram