Designing Impact Program โปรแกรมบ่มเพาะพร้อมต่อยอดแนวคิดการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการนี้จัดขึ้นโดย TCDC กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบ บุคคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ผ่านการบ่มเพาะแนวคิดการออกแบบจนกลายเป็นผลงานต้นแบบ ด้วย 3 กระบวนการ “คัดเลือก บ่มเพาะ ส่งออกแนวคิดสู่สาธารณะ” ตลอดระยะเวลา 8 เดือน พร้อมรับเงินสนับสนุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลงาน

โปรแกรม Designing Impact Program เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบ บุคคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 2. เพื่อต่อยอดและพัฒนาแนวคิดการออกแบบที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์
 3. เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของนักออกแบบ บุคคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
 4. เพื่อสร้างตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้สาธารณะชนตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพของการออกแบบที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้
 5. เพื่อพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ที่มาที่ไป กระบวนการคิด วิจัย และผลิตผลงานต้นแบบของนักออกแบบ บุคคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อสาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ

โดยกระบวนการ “คัดเลือก บ่มเพาะ ส่งออกแนวคิดสู่สาธารณะ” ของโปรแกรมนี้เริ่มต้นจากขั้นตอนการคัดเลือก ด้วยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ โดยพิจารณาจากการนำเสนอแนวคิดการออกแบบพร้อมใบสมัคร รวมถึงพิจารณาร่วมกับทีมคณะกรรมการ, ขั้นตอนการบ่มเพาะ โอกาสในการเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบสู่ผลงานจริง (Design Development) ร่วมกับทีม facilitator จำนวน 6 ครั้ง ตลอดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype Development) ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งออกแนวคิดสู่สาธารณะ ด้วยการเผยแพร่กระบวนการคิดและจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Designing Impact Program และโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Designing Impact Weekend กับการเผยแพร่แนวคิดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดเวิร์กช็อปหรือการเสวนา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม

 1. นักออกแบบ กลุ่มนักออกแบบ สตูดิโอออกแบบ นักประดิษฐ์ นักวิจัย โปรเกรมเมอร์ เมกเกอร์ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และนักเรียนนักศึกษา ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ต้องสามารถเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโปรแกรม (ตามรายละเอียดในหัวข้อ กระบวนการทางาน)
 4. ต้องสามารถอัพเดตกระบวนการคิดเชิงออกแบบของตัวเองทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของ Designing Impact Program

ข้อกำหนดการส่งแนวคิดการออกแบบเข้าร่วมโปรแกรม

 1. CV และ ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง (ไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 30 MB)
 2. แนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย
  1. คำอธิบายแนวคิด ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
  2. Presentation อธิบายแนวคิดของตัวเองไม่เกิน 5 หน้า A4 (ไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 MB) ที่แสดงถึง การค้นคว้าข้อมูล แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea) และภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนาเสนอ (Sketch Conceptual Design)
  3. กิจกรรมที่เกียวกับแนวคิดการออกแบบของตัวเองที่คิดว่าจะจัดในช่วง Designing Impact Weekend ไม่เกิน 2 หน้า A4 (ไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/m9avDpBclrCKyxO33
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (แนบลิ้งก์)

Designing Impact Program โปรแกรมบ่มเพาะพร้อมต่อยอดแนวคิดการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการนี้จัดขึ้นโดย TCDC กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบ บุคคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

Read more...

Designing Impact Weekend: Summary of the ‘Life is Never Easy’ Talk

Designing Impact Weekend: Summary of the ‘Innovation for Elderly Healthcare’ Talk

Designing Impact Weekend: ‘DIY For Elderly’ Workshop

DIP2017: A chat with Sintorn7: A platform that makes public space whole for the elders (TH/EN)

DIP2017: A chat with iWill Project: When mortality is the new norm (TH/EN)

DIP2017: A chat with Primary Workshop: What is more important than a house is how to fill gaps between age groups (TH/EN)

DIP2017: A chat with Nothing 2 lose, Only 2 gain: Understand the issue and solve the problem with systematic thinking (TH/EN)

DIP2017: Presenting New Possibilities from Limitations (iWill Project) (TH/EN)

DIP2017: Presenting New Possibilities from Limitations (Sintorn7) (TH/EN)

DIP2017: Final Review นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่จากข้อจำกัดของทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain

More Article...